Splošni pogoji poslovanja

Direktorica podjetja Afenbach, Klavdija Novak s.p., s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju podjetje), dne 1.1.2018 sprejema naslednji akt

1. Uvodno

Pojmi, ki so v teh splošnih pogojih uporabljeni, imajo naslednji pomen:

 • delavnica, predstavitvena delavnica (demo trening), svetovanje, coaching, trening, moderiranje, mentoriranje, ostale oblike izobraževanja in svetovanja je vsakršno opravljanje storitev s strani podjetja za posameznike ali skupine, pri enem naročniku ali kot odprt dogodek za več posameznikov (v nadaljevanju dogodek),
 • sklenitev posla pomeni dogovor s pisno ali ustno ponudbo izdano s strani podjetja in sprejeto s strani naročnika (pravne ali fizične osebe) v ustni ali pisni obliki, neposredno (tudi po e-pošti) ali preko spletne strani ali socialnih omrežij kakor tudi implicitno z dogovarjanjem podrobnosti glede izvedbe dogodka (v nadaljevanju sklenitev posla),
 • stranka teh splošnih pogojev je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki se je prijavila na dogodek ali kako drugače sklenila posel, ne glede na to ali je udeleženec in/ali plačnik (v nadaljevanju stranka)

Osnovni podatki

Podjetje: Afenbach, klavdija Novak s.p. (v nadaljevanju podjetje)
Sedež: Ljubljana

Elektronska pošta: info@afenbach.com
Telefonska številka: 041800268

Spletna stran: www.afenbach.com

Davčna številka: SI88488530
Matična številka: 6401597

S podpisom pogodbe/naročilnice, prijavo na dogodek preko e-pošte, internetne strani ali socialnega omrežja ali potrditvijo angažmana implicitno z dogovarjanjem glede rokov izvedbe in drugih podrobnosti v pisni obliki (po e- pošti ali drugače) stranka potrjuje:

 • da je prebrala podatke o naročilu, ceni, pogoje plačila in pogoje poslovanja in se z njimi strinja;
 • da je seznanjena, da podjetje Afenbach, Klavdija Novak s.p., zgoraj vpisane osebne podatke:
  • obdeluje z namenom izvedbe storitve, ki je predmet naročilnice, vodenja evidence o udeležencih dogodka ter jo po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in njenim zadovoljstvom ter za pošiljanje gradiv vezanih na dogodek; -
  • ne bo prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in;
  • bo hranilo za obdobje 5 let po opravljeni storitvi, ki je predmet pogodbe;
 • da je seznanjena, da podjetje Afenbach, Klavdija Novak s.p., zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov: pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora.

Več o uresničevanju pravic si preberete v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja podjetja (v nadaljevanju splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke, ki jih organizira in izvaja podjetje in na prejemanje brezplačnih e-novic.
Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani podjetja.
Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave/naročilnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave (preko e-maila, fizične naročilnice, e-prijave ali preko telefona).
Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek se zavezuje, da je prebrala podatke o dogodku in splošne pogoje in se z njimi strinja.
Vsaka oseba, ki se prijavi na e-novice se zavezuje, da je prebrala splošne pogoje in se z njimi strinja.

3. Prijava na brezplačne e-novice

S prijavo na e-novice se posameznik strinja, da bo na elektronski naslov prejemal redno (enkrat do dvakrat tedensko) e-novice, v katerih so objavljeni:

 • članki na teme s področja komunikacije, vodenja, prodaje in razvoja kadrov;
 • aktualna ponudba storitev podjetja;
 • napoved različnih dogodkov povezanih s podjetjem.

Odpoved iz brezplačnih e -novice je možna:

 • s klikom na gumb odjava na dnu posamezne e-novice ali
 • pisno na e-poštni naslov info@afenbach.com.

4. Prijava na brezplačne dogodke

Ko je dogodek, ki ga izvaja podjetje Transformacija d.o.o. brezplačen, je prijava nanj obvezna in se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani ali preko e-pošte info@afenbach.com, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov in mobilno številko) ali preko telefona na 041 800 268. Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni.
Odpoved prijave na brezplačen dogodek se lahko sporoči pred začetkom dogodka na telefon 041 800 268 ali pa pisno na e-pošti na naslov info@afenbach.com.

5. Prijava na plačljive dogodke in plačilo računa/kotizacije

S podpisom naročilnice/pogodbe/ potrditvijo izvedbe dogodka/dogodkov po e-pošti oziroma implicitno tako, da se dogovori za datum izvedbe dogodka/dogodkov, se stranka zavezuje, da je prebrala podatke o naročilu in pogoje poslovanja in se z njimi strinja.
S podpisom naročilnice se obvezuje, da bo ceno za naročene in opravljene dogodke/storitve podjetja poravnala v roku 8 dni, razen če je v teh pogojih, v ponudbi, naročilnici ali pogodbi dogovorjeno drugače.
Izpolnitev obrazca za prijavo na delavnico preko internetne strani pomeni izrecno in nepreklicno soglasje k udeležbi delavnice. S prijavo se posamezni udeleženec oziroma njegov plačnik, če je drugačen od udeleženca obvezuje, da bo poravnal celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec kadarkoli po začetku izobraževanja preneha obiskovati izobraževanje. V trenutku izpolnitve prijavnice je izvajalec upravičen izstaviti predračun. Plačilni rok je 3 dni.

6. Pogoji odpovedi izobraževanja

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje 14 dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

7. Odpoved dogodka s strani organizatorja

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

8. Uporaba osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da podatkov, ki so posredovani preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.
Vsi osebni podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

9. Piškotki

Spletna stran uporablja »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.
Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere opcije spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

10. Varovanje osebnih podatkov

V podjetju se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in nosilcem osebnih podatkov, katerih obdelujemo osebne podatke omogočamo:

 • Odjavo iz e-novic s klikom na možnost odjava na posamezni e-novici ali s posredovanjem zahtevka na info@afenbach.com.
 • Umik soglasja za telefonsko obveščanje s posredovanjem zahtevka na info@afenbach.com.
 • Popravek lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@afenbach.com.
 • Izvoz in vpogled lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja podjetja s posredovanjem zahtevka na info@afenbach.com.
 • Trajen izbris lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja podjetja s posredovanjem zahtevka na info@afenbach.com.

Več o uresničevanju pravic si preberete v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov

11. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2018.